Operatorul de date cu caracter personal

Fundaţia World Vision România, persoană juridică română, autorizată să funcţioneze prin sentinţa civilă nr. 15/12.02.1997, pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ în dosarul nr. 23/F/1997, cod fiscal 9232411, cu sediul social în Str. Rotaşului, nr. 7, Bucureşti, Sector 1, denumită în continuare WVR sau Fundaţia, în calitate de operator de date prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor și ale oricăror alte reglementări legale aplicabile, în vederea implementării și a comunicării activităților și acțiunilor întreprinse în cadrul programului Școala din Valiză, conceput pentru promovarea educației digitale în școlile din mediul rural.

 

Persoanele vizate de prelucrare şi categoriile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal şi temeiurile legale ale prelucrării

Această politică de confidenţialitate priveşte modul în care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când interacţionaţi cu site-ul nostru, www.scoaladinvaliza.ro, în calitate de parteneri ai programului sau beneficiari/participanți în cadrul programului.

Această politică vizează şi se adresează următoarelor categorii de persoane:

Fundația prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal cu privire la  dumneavoastră în calitate de partener / participant  („persoană vizată”) în cadrul programului Școala din valiză, în baza următoarelor temeiuri legale:

  1. Beneficiari / participanți în cadrul programului Școala din Valiză – elevii, părinții / tutorii / reprezentanții legali ai acestora, personalul didactic:

Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm aceste date este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

  1. Susţinători ai Fundaţiei – persoane fizice, interesate să susţină programul Școala din Valiză, în calitate de donatori şi/sau promotori ai programului

Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm aceste date este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Datele de identificare, precum: nume, prenume, numărul cardului, CVV2/CVC2, numărul de telefon, adresa de email, vor fi prelucrate de către procesatorii de plăţi, pe paginele securizate ale acestora, în situaţia în care doriţi să susţineţi programul prin donaţii. WVR nu are acces la datele bancare (numărul cardului, CVV2/CVC2).

În cazul în care veţi dori să susţineţi programul prin donaţii (card bancar), vom putea prelucra, în scopul întocmirii documentelor justificative financiar-contabile şi împotriva spălării banilor, următoarele date: numele, prenumele şi valoarea donaţiei. Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm aceste date este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679  – îndeplinirea unei obligaţii legale ce revine operatorului.

 

În cazul în care veţi dori să susţineţi programul prin donaţii prin transfer bancar, vom prelucra următoarele date pe care le vom primi de la banca, în scopul întocmirii documentelor justificative financiar-contabile şi împotriva spălării banilor: numele, prenumele, contul IBAN şi valoarea donaţiei. Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm aceste date este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679  – îndeplinirea unei obligaţii legale ce revine operatorului.

Temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm aceste date sunt:

Utilizând datele astfel colectate, Fundaţia World Vision România poate genera rapoarte statistice, care nu vă identifică individual. Pentru a analiza acţiunile întreprinse în cadrul programului, Fundaţia World Vision România poate prelua şi anonimiza datele cu caracter personal.  

 

Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra vor fi obţinute direct de la dumneavoastră sau de la părţi terţe (parteneri contractuali), în baza contractelor încheiate cu aceştia.

 

Păstrarea şi perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale beneficiarilor/participanţilor în program şi ale susţinătorilor Fundaţiei vor fi prelucrate şi păstrate pe perioada de derulare a programului, excepţie făcând situaţia în care vă veţi retrage consimţământul.

Datele cu caracter personal ale reprezentanţilor finanţatorilor/potenţialilor finanţatori vor fi prelucrate pe perioada derulării contractelor semnate. Aceste date pot fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării relaţiei contractuale, pentru situaţiile în care va fi necesară apărarea drepturilor şi intereselor WVR în justiţie.

Datele, prelucrate în urma abonării la newsletter, vor fi procesate până în momentul în care decideţi să vă retrageţi consimţământul, trimiţând o solicitare la adresa de email, gdpr_wromania@wvi.org. Puteţi renunţa, în orice moment, la a mai primi comunicări din partea noastră, utilizând linkul de dezabonare din email-ul pe care îl primiţi.

Retragerea consimțământului se va face prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail gdpr_wvromania@wvi.org. Din momentul retragerii consimţământului, datele cu caracter personal prelucrate în baza acestuia nu vor fi utilizate.

Datele cu caracter personal vor fi șterse, respectiv distruse la expirarea termenului de prelucrare şi/sau la data retragerii consimţământului.

Datele cu caracter personal colectate se vor păstra în format electronic, accesul fiind garantat doar personalului autorizat al echipei programului.

 

Destinarii datelor cu caracter personal

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este permis doar angajaţilor Fundaţiei World Vision România care gestionează implementarea programului.

Datele pot fi transmise şi către părţi terţe, contractate de către Fundaţia World Vision România pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal ( servicii de gestionare /transmitere a newsletter-ului – MailChimp).

Datele necesare conform reglementărilor bancare în caz de plată vor fi prelucrate de către procesatorii de plăţi cu care Fundaţia World Vision România are încheiate contracte (pentru efectuarea donaţiilor prin platforma de plăţi online Euplatesc.ro).

Dacă va fi necesar şi legislaţia ne impune, vom putea transmite datele dumneavoastră şi către autorităţi publice sau de reglementare.

 

Transferuri către state terțe

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în România.

MailChimp este serviciul care ne ajută să gestionăm şi să transmitem mail-urile către dumneavoastră, urmare a abonării la newsletter. Serverele MailChimp se află în Statele Unite ale Americii. Puteti consulta Privacy Policy a MailChimp. Abonarea la newsletter se face doar în baza consimţământului dumneavoastră.  

Măsuri de securitate

În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Fundaţia World Vision România alocă resursele necesare şi disponibile pentru implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate în sensul asigurării confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor.

Site-ul nostru poate furniza link-uri către site-urile unor terţi. WVR nu-şi asumă răspunderea pentru securitatea şi conţinutul acestor site-uri ale terţilor. Înainte de utilizarea acestor site-uri şi înregistrarea datelor dumneavoastră pe aceste site-uri este necesar să vă asiguraţi că aţi citit politicile companiilor respective cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. acces la date – dreptul de a obține, din partea Fundației World Vision Romania o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective;
  2. rectificare – dreptul de a obține rectificarea/completarea de către Fundația World Vision Romania a datelor cu caracter personal inexacte;
  3. ștergerea datelor – aveţi dreptul de a obține, din partea Fundației World Vision Romania, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există temei juridic pentru prelucrare; (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  4. restricționarea prelucrării – aveţi dreptul de a obține din partea Fundației World Vision Romania, limitarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care: (1) contestaţi exactitatea datelor, pentru  perioada în care Fundația World Vision Romania verifică exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (3) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Fundației prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
  5. portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Fundația World Vision Romania într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
  6. opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, în orice moment, prelucrării datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  7. dreptul de a depune o plangere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participarea în cadrul programului nu implică realizarea de profiluri sau procese decizionale automate.

Vă puteți retrage consimtământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Fundație pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările realizate în baza acestuia până la momentul retragerii.

Exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, se poate realiza depunând o cerere scrisă, datată și semnată, la: Fundația World Vision România, la adresa: Str. Rotașului, nr. 7, Sector 1, Bucureşti sau pe email la gdpr_wvromania@wvi.org.

În toate situațiile, indiferent de obiectul solicitării,  operatorul va transmite persoanei vizate,  de regulă în termen de 30 de zile de la primire, un răspuns privind modul în care solicitarea sa a fost soluționată. Termenul de 30 de zile va putea fi prelungit în anumite situații, precum  caracterul complex al solicitării, numărul mare de cereri primite într-un anumit interval de timp sau în cazul în care solicitantul nu poate fi identificat și nu furnizează operatorilor suficiente date suplimentare pentru a fi identificat.

[ultimate_gdpr_policy_accept]